Počasí:
BlueBoard.cz

ONEbit.cz hosting - Webhosting, který Vám sedne...Itálie
Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ


PŘÍRODA

nejnižší bod: u Koštic – 162 m n. m.
nejvyšší bod: Rohozec u Podbořan – 747 m n. m.

Zatímco plochu mnohých okresů Severních Čech pokrývají do značné míry lesy, okres Louny je pravým opakem. Lesů zde není ani pětina z celkové výměry. Zajímavostí je, že území okresu patří k nejsušším oblastem Čech; leží totiž ve srážkovém stínu Krušných hor. Vodních ploch je nepatrně, zabírají asi 1% hospodářské půdy. Více, a pro zemědělství příznivěji, prší v jižních a jihovýchodních částech okresu (houbařská místa se nacházejí v okolí Domoušic).

Lounskem protéká řeka Ohře. Je to levobřežní přítok Labe, který pramení ve Smrčinách v Německu a má délku 300,2 km. Odvodňuje podstatnou část českých Krušných hor, část Tepelské vrchoviny a Doupovské hory. Název je keltského původu „Agara“ (Lososí řeka). Protéká Dolnooharskou tabulí a její tok lemují zbytky lužních lesů mimořádného ekologického významu. Řeka využívána k závlahám, rekreaci a zřídka jako hnací síla. Vodácky klidná s mírným proudem.

CHKO:

České středohoří

NPR:

Malý a Velký štít (Vinařice)
Oblík
Raná
Kamenná slunce (Hnojnice)
Velký vrch u Vršovic

Přír. rezervace (PR):

Blatenský svah (Malměřice)
Číčov (Hořenec)
Dětaňský chlum (Nepomyšl)

Přír. památky (PP):

Březno u Postoloprt (lom a strmý pravý břeh Ohře)
Háj Petra Bezruče (Petrohrad)
Koštice (zamokřená louka)
Kozinecká stráň (Tuchořice)
Miocenní sladkovodní vápence (Tuchořice)
Staňkovice („Bílá skála“)
Stroupeč
Štola u Stradonic
Tobiášův vrch (Kozly)
Travertinová kupa (Tuchořice)
V hlubokém (Stradonice)
Žatec („Na Staré hoře“)

Naučné stezky:

Ostatní:


České středohoří (CHKO)

Území zaujímá kolem 1600 km2 v centrální části třetihorní vulkanické oblasti, táhnoucí se podkrušnohorským zlomem v délce 75 km a šířce 25 km. Je tu zachována řada významných společenstev, zejména teplomilných a suchomilných rostlin, např. skalních stepí, kamenných sutí, teplomilných hájů, bílých opukových strání, ale i orchidejových luk. Typická jsou tu i živočišná společenstva. Pro značnou část Poohří je i neodmyslitelnou pohledovou dominantou.

Velký vrch u Vršovic (NPR) (303 m, 23,28 ha, vyhl. v r. 1989)

Významná lokalita teplomilné květeny a mykoflóry (hřiby satan, pasatan, medotrpka, koloděj, pstřeň dubový, muchomůrka šiškovitá, Beckerova a Vittadiniho, smrž tlustonohý aj.). Vrch je tvořen porcelanity na křídových souvrstvích.

Malý a Velký štít (NPR) (8,6 ha, vyhl. v r. 1989)

Dvě samostatné lokality. Slouží k ochraně ekosystému opukových skalních hran či výchozů – a suťového lesa s výskytem řady vzácných rostlin a živočichů ze skupiny glaciálních reliktů, zejména medvědice léčivé.

Koštice (PP) (1,94 ha, vyhl. v r. 1989)

Vlhká louka se slanomilnou vegetací. Poblíž v nárazovém břehu Ohře naleziště křídových turonských zkamenělin.

Štola u Stradonic (PP) (10,05 ha, vyhl. v r. 1999)

Zimoviště ohrožených druhů netopýrů.

V hlubokém (PP) (3,8 ha, vyhl. v r. 1970, ochrana již od r. 1947)

Svahy Debeřského údolí s výskytem vzácných teplomilných rostlin, např. třemdavy bílé, lilie zlatohlávku, bělozářky větvité, střebičníku pantoflíčku aj.

Kozinecká stráň (PP) (7,53 ha, vyhl. r. 1957)

Chrání faunu a flóru lesní stráně.

Miocenní sladkovodní vápence (PP) (1,23 ha, vyhl. v r. 1983)

300 m dlouhá, 40 až 60 m široká a místy až 25 m vysoká stěna opuštěného vápencového lomu na sv. okraji Tuchořic je nalezištěm zkamenělin organismů z období mladších třetihor. Geologický profil je jediným rozsáhlejším profilem souvrství sladkovodních vápenců miocenního stáří v rámci ČR. Miocenní vápence obsahují velké množství zkamenělin. Nejvýznamnější jsou nálezy savců a téměř 90 druhů převážně teplomilných suchozemských plžů, dnes již vymřelých.

Travertinová kupa (PP) (0,14 ha, vyhl. v r. 1989)

Významné paleontologické naleziště na jv. okraji Tuchořic s výskytem kosterních zbytků třetihorních obratlovců, měkkýšů a subtropických vyšších rostlin. V horninách travertinové kupy a v jejím bezprostředním okolí jsou zachovány drobné kosti zvířat. Podobný nález byl učiněn v Evropě zatím jenom v Halle v Německu.

Údolím Hasiny u Lipence (Naučná stezka)

Je věnována geologické stavbě a paleontologickým zajímavostem a instalována na památku lounského geologa a pedagoga Františka Štvána, který patřil k prvním odborným průvodcům tímto údolím. Délka 1,5 km, 10 zastávek.

Kamenné řady u Kounova (Naučná stezka)

Je zaměřena kromě 14 Kounovských řad kamenů na geologii, botaniku, zoologii, zemědělství a lesnictví Džbánska. Má 11 zastávek, dlouhá je 2 km a částečně vede též po žluté značené turistické trase.

Krásná (Čechova) vyhlídka (338 m)

Výhled na České středohoří, oblíbené místo básníka Sv. Čecha (1846-1908), které často navštěvoval při pobytu v Peruci, odkud pocházel jeho otec.

Pravda

Na zalesněném ostrohu (484 m) mezi Pnětluky a Domoušicemi. Byl zbudován patrně ve 2. pol. 15. stol. v prostoru prehistorického hradiště, nejstarší písemná zmínka je ale až z r. 1523. V pol. 16. stol. byl opuštěn a r. 1593 už byl pustý. Po 19. stol. se stal místem táborů venkovského lidu. Zachována je obvodová hradba, zdivo brány a paláce a pozůstatky dalších objektů, zejména dělových bašt.

Červený vrch (270 m)

Vyvýšenina tvořená z jílů dočervena vypálených (porcenalitů). Na vrcholu Ejemova chata s vyhlídkovou věží zatím uzavřeny. V sousedství stožár mobil. telefonů.


Pridat.eu

Stránky vytvořeny 22. 3. 2006 © 2006-2013
Račice louny@racx.cz